ฐานข้อมูล

วิสัยทัศน์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาที่เปิดสอนใน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักสูตรการจัดการการกีฬา และหลักสูตรการฝึกสอนกีฬา รวมถึงบริการวิชาการด้านการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

  1. บริการวิชาการเพื่อการพัฒนากีฬาในแต่ละระดับ ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบบูรณาการ
  2. ส่งเสริม / สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาทางการกีฬา
  3. ส่งเสริม / สนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาทางการกีฬา
  4. ส่งเสริม / สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา