สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ในหัวข้อเรื่อง Basic of musculoskeletal ultrasonography and clinical application โดย Prof. Dr. Yasuo Kawakami จาก Faculty of Sport Sciences, Waseda University ประเทศญี่ปุ่น