สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 20 “สิริมงคลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภทกีฬาว่ายน้ำ ซึ่งการแข่งขันกีฬาเครือข่ายครั้งถัดไป จะจัดขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน