สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญของสุขภาพคนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จึงได้จัด โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการกีฬาและการออกกำลังกายในชุมชน ณ ชุมชนคลองบางโพธิ์ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสมรรถภาพทางกายและสุขภาพที่ดีขึ้นรวมถึงมีความรู้ที่ถูกต้องในการออกกำลังกาย เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืน