หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา    สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับหลักสูตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการได้แก่

  1. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย (ประธาน)
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์  ผดุงกิจ (กรรมการ)
  3. รศ.ดร.เภสัชกรหญิง อรลักษณา แพรัตนกุล (กรรมการ)

ณ ห้องประชุม 104 อาคารเมนสเตเดียม