หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา  ผ่านการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับหลักสูตร (Aug 30, 2018)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ผ่านการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับหลักสูตร (Aug 30, 2018)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา    สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับหลักสูตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการได้แก่ รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย (ประธาน)...