หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนระดับหลักสูตร เมื่อวันพุธ 8 สิงหาคม 2561 โดยคณะกรรมการได้แก่ 1. ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์ (ประธาน) 2. รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย (กรรมการ) 3. รศ.ดร.เภสัชกรหญิง อรลักษณา แพรัตนกุล (กรรมการ) ณ อาคารเมนสเตเดียม