แจ้งจากฝ่ายวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 61) ลงทะเบียนรายวิชาตามตารางสอนของหลักสูตรของตน (เอกสารแนบ)

ตารางสอน หลักสูตรการจัดการการกีฬา ปี 1 ภาคการศึกษา 1 - 2561
ตารางสอน หลักสูตรการฝึกสอนกีฬา ปี 1 ภาคการศึกษา 1 - 2561