คณาจารย์สาขาวิชาฯ เข้าร่วมอบรมการจัดทำมคอ.ในระบบ Online

คณาจารย์สาขาวิชาฯ เข้าร่วมอบรมการจัดทำมคอ.ในระบบ Online

คณาจารย์สาขาวิชาฯ เข้าร่วมการอบรม ‘การจัดทำมคอ 3,4,5 และ6 ในระบบ Online ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น7 อาคารปิยชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน...
นักศึกษาสาขาวิชาฯ เข้าประกวดโครงการ Service learning ในระดับมหาวิทยาลัย

นักศึกษาสาขาวิชาฯ เข้าประกวดโครงการ Service learning ในระดับมหาวิทยาลัย

กลุ่ม นศ.ชั้นปีที่1 เป็นตัวแทนของสาขาวิชาฯ ภายใต้รายวิชา การบริการวิชาชีพแก่สังคม (มธ.311) เข้าประกวดโครงการ Service learning ในระดับมหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชมเชย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน...