คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายพงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการพัฒนากีฬา ที่ได้รับเหรียญทอง กีฬาเทควันโด ประเภทพุ่มเซ่ ในการแข่งขัน The 5th Asian Indoor and Martial Arts Games ณ ประเทศเติร์กเมนิสถาน