ประกาศแจ้งเรื่องปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการบริการการศึกษา

ประกาศแจ้งเรื่องปรับค่าธรรมเนียมการศึกษา โครงการบริการการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทชาการจัดการกีฬา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ปีการศึกษา 2560...