ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายรัก สอาดไพร
ความเชี่ยวชาญ : นวัตกรรมทางกีฬาและการออกกำลังกาย/Sport and Exercise Innovation

งานวิจัย บทความระดับนานาชาติ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปัจจุบัน)

1. โครงการวิจัย The Design and Development of Sit to Stand Trainer for the Elderly ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 300,000

2. โครงการวิจัย Design and Development of a Core Strengthening Exercise and Rehabilitation Machine for Elderly ทุนนวัตกรรมคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 100,000

3. โครงการวิจัย Design and Development of a Low-Cost Force Plate with Software Application for Analyzing Balance and Coordination Training for the Elderly ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 100,000

4. โครงการวิจัย Design Development and Testing of Chair Accessory for Lower Limb Exercising for the Elderly ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 100,000

5. โครงการวิจัย Joint Range of Motion Measurement Software with Line Chatbot (JROM Chatbot) ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 100,000

6. โครงการวิจัย Validity and Reliability of Kinetic Step Box on Vertical Ground Reaction Forces Measurement ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 100,000

7. โครงการวิจัย Comparison of Reaction Times for Three Forms of Punches among Amateur Boxing Athletes of the Thailand National Team.ทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 100,000

8. โครงการวิจัย Effect of Forward Trunk with Pursed-lip Breathing on Pulmonary Ventilation and Heart Rate during Post-exercise Recovery in Obese Females ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 100,000

ทุนวิจัย (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. โครงการวิจัย The Design and Development of Sit to Stand Trainer for the Elderly ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 300,000

2. โครงการวิจัย Design and Development of a Core Strengthening Exercise and Rehabilitation Machine for Elderly ทุนนวัตกรรมคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 100,000

3. โครงการวิจัย Design and Development of a Low-Cost Force Plate with Software Application for Analyzing Balance and Coordination Training for the Elderly ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 100,000

4. โครงการวิจัย Design Development and Testing of Chair Accessory for Lower Limb Exercising for the Elderly ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณ 100,000

5. โครงการวิจัย Joint Range of Motion Measurement Software with Line Chatbot (JROM Chatbot) ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 งบประมาณ 100,000

6. โครงการวิจัย Validity and Reliability of Kinetic Step Box on Vertical Ground Reaction Forces Measurement ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 100,000

7. โครงการวิจัย Comparison of Reaction Times for Three Forms of Punches among Amateur Boxing Athletes of the Thailand National Team.ทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2562 งบประมาณ 100,000

8. โครงการวิจัย Effect of Forward Trunk with Pursed-lip Breathing on Pulmonary Ventilation and Heart Rate during Post-exercise Recovery in Obese Females ทุนวิจัยสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 100,000

การนำเสนอผลงาน หรือการประกวด (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

รางวัลระดับประเทศ

1. ผลงาน เครื่องวัดออกซิเจนและอัตราการเต้นของหัวใจที่ปลายนิ้ว รายงานผลด้วยระบบแพทย์ทางไกลจากเวที การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 2565จากหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ระดับรางวัล รางวัลชนะเลิศ

2. ผลงาน อุปกรณ์ออกกำลังกายและกายภาพบำบัดฝึกลุกยืนสำหรับผู้สูงอายุจากเวที การประกวดรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น 2565จากหน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระดับรางวัล ระดับประกาศเกียรติคุณ

3. ผลงาน เครื่องวิเคราะห์แรงและการเคลื่อนไหวทางการแพทย์จากเวที การประกวดนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2564 จากหน่วยงานสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระดับรางวัล เหรียญทอง

4. ผลงาน เครื่องออกกำลังกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุจากเวที การประกวดนวัตกรรม Thailand Friendly Design Expo 2018 จากหน่วยงาน มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

ระดับรางวัล ชมเชย

5. ผลงาน เครื่องออกกำลังกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุจากเวที การประกวดนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ 2561จากหน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ระดับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

6. ผลงาน เครื่องออกกำลังกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุจากเวที การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 2560จากหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ระดับรางวัล รางวัลชนะเลิศ

7. ผลงาน ผลงานเครื่องออกกำลังกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุจากเวที ITCi Award 2017 “นวัตกรรมสําหรับบ้านผู้สูงวัย”จากหน่วยงาน Thailand National Metal and Materials Technology Center

ระดับรางวัล รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

8. ผลงาน เครื่องออกกำลังกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืนในผู้สูงอายุจากเวที Startup Thailand League 2017จากหน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ระดับรางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง (กรุงเทพมหานคร)

9. ผลงาน กล่องออกกำลังกายผู้มีภาวะเท้าแบน (Feet therapeutic Exercise Box)จากเวที งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา:นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 5 จากหน่วยงาน คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ระดับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรม

10. ผลงาน YES Wheelchair : Motion analysis for wheelchair usersจากเวที การประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษาจากหน่วยงาน กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ระดับรางวัล ชนะเลิศอันดับสอง

11. ผลงาน อุปกรณ์อัจฉริยะติดตามสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้ใช้งานวีลแชร์จากเวที มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)จากหน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติระดับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลระดับนานาชาติ

1. ผลงาน Sit to Stand Trainer จากเวที International Convention for Rehabilitation Engineering & Assistive Technology (i-CREATe) 2017 จากหน่วยงาน Coalition of Rehabilitation Engineering and Assistive Technology, Asia (CREATe Asia) ประเทศญี่ปุ่น ระดับรางวัล รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา Merit Award ละ Best Presentation สาขา Technology

2. ผลงาน YES Wheelchair : Motion analysis for wheelchair users จากเวที การประกวดนวัตกรรม 2023 Kaohsiung International Invention&Design Expo ประเทศไต้หวันจากหน่วยงาน World Invention Intellectual Property Associations ระดับรางวัล Platinum award และ Gold medal

ตำรา/หนังสือ/คู่มือชำนาญการ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1. สายรัก สอาดไพร, จิรัชย์ สอาดไพร, จรรยา เลิศกายเพชรา. หนังสือแนวทางการออกกำลังกายอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุ. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; พิมพ์ครั้งที่ 1; 2566

สิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร/ ลิขสิทธิ์ (ผลงาน ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน)

1.อนุสิทธิบัตร. สายรัก สอาดไพร. เครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดสำหรับการฝึกลุกยืน. เลขที่ 18286. วันที่ พย. 62.

2.อนุสิทธิบัตร. สายรัก สอาดไพร. เครื่องออกกำลังกายและกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ.เลขที่ 20054. วันที่ 11 สค 65.

3.อนุสิทธิบัตร. สายรัก สอาดไพร.อุปกรณ์วิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย. เลขที่ 21587.วันที่ 30 มีค. 65.

4. ลิขสิทธิ์. สายรัก สอาดไพร.การรายงานผลความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดงและอัตราการเต้นของหัวใจที่ปลายนิ้วด้วยระบบโทรเวชกรรม. เลขที่ ว1.010562.วันที่ 25 พค. 66

5.อนุสิทธิบัตร.สายรัก สอาดไพร.ระบบวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเก้าอี้รถเข็น. เลขที่คำขอ 2303002152

6.อนุสิทธิบัตร.สายรัก สอาดไพร. อุปกรณ์ประเมินการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว. เลขที่คำขอ 2403000011.

7. สิทธิบัตร. สายรัก สอาดไพร.เครื่องออกกำลังกายสำหรับผู้ใช้วีลแชร์ พร้อมโปรแกรมการฝึกซ้อมและระบบติดตามสมรรถภาพ.

Scroll to Top