ทุนวิจัย

 

ทุนภายในคณะสหเวชศาสตร์

  • ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย
  • ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปเสนอผลงานวิชาการในต่างประเทศ
  • ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับการบูรณาการวิชาการ
  • ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์
  • ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
  • ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประเภททุนวิจัยสถาบัน

ทุนภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://research.tu.ac.th/tufund.aspx

 

 

 

ทุนภายนอก