สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช. เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ครั้งที่ 2 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://nriis.in.th/NewsEventDetail.aspx?nid=3296...
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับการบูรณาการวิชาการ จำนวน 1 ทุนๆ ละไม่เกิน 50,000 บาท

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับการบูรณาการวิชาการ จำนวน 1 ทุนๆ ละไม่เกิน 50,000 บาท

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3  ทุนสนับสนุนงานวิจัยร่วมกับการบูรณาการวิชาการ จำนวน 1 ทุนๆ ละไม่เกิน 50,000 บาท ผู้สนใจ สามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด มายัง...
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 2 ทุนๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 2 ทุนๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 2 ทุนๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท ผู้สนใจ สามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด...
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์  จำนวน 2 ทุนๆ ละ ไม่เกิน 100,000 บาท

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุนๆ ละ ไม่เกิน 100,000 บาท

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3 ทุนอุดหนุนการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์  จำนวน 2 ทุนๆ ละ ไม่เกิน 100,000 บาท ผู้สนใจ สามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด มายัง...
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดรับแบบเสนอผลงานวิจัย  ระหว่างวันที่  7 – 31 พฤษภาคม 2563 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอผลงานฯ...