Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
ระเบียบ/ประกาศ - ฝ่ายวิจัย

กระทรวง/แหล่งทุนภายนอก

1. แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2566-2570
2. พรบ_ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. แผนยุทธศาสตร์ธรรมศาสตร์ฉบับที่ 13_ผ่านสภา 29
2. ข้อบังคับมธ. ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุน พ.ศ. 2561
3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมส่วนครุภัณฑ์สำนักงานศุนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
4. ประกาศมหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการบริหารวิจัย สำนักงานศุนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
5. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564
6. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองมาตรฐานการทำวิจัย พ.ศ. 2565
7. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับการรับรองมาตราฐานการทำวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565

คณะสหเวชศาสตร์

1. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของศูนย์บริการสุขภาพ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. 2562
2. ประกาศคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอกและการดำเนินการในหมวดครุภัณฑ์วิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2564