Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 - ฝ่ายวิจัย

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ดังนี้

ทุนสนับสนุนการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ จำนวน 1 ทุนๆ ละไม่เกิน   50,000 บาท

โดยขอให้ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ที่แนบมาพร้อมนี้  

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 1 ชุด มายัง งานวิชาการและวิจัย ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 20 มกราคม 2566

หมายเหตุ  ติดต่อขอรับแบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่ธุรการภาควิชา/สาขาวิชา/บัณฑิตศึกษา หรือ download 
 แบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://allied.tu.ac.th

ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารเพื่อขอสมัครรับทุนสนับสนุนฯ มายังงานวิชาการและวิจัย ชั้น ตามรอบการเปิดรับทุน 

1. ประกาศทุนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ประกาศ 2566 ครั้งที่ 2

2. แบบฟอร์มทุนส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

3. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

4. แบบขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการวิจัย

5. แบบฟอร์มหนังสือรับรองการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์