Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 5 ทุนสนับสนุนงานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ - ฝ่ายวิจัย

คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย จากกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 ครั้งที่ 5

ทุนสนับสนุนงานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ จำนวน ทุนๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท

โดยขอให้ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดเกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์ ที่แนบมาพร้อมนี้  

ผู้สนใจ สามารถส่งแบบเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 ชุด มายัง งานวิชาการและวิจัย

ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2566


หมายเหตุ  ติดต่อขอรับแบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่ธุรการภาควิชา/สาขาวิชา/บัณฑิตศึกษา หรือ download 
 แบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://allied.tu.ac.th

หมายเหตุ  ติดต่อขอรับแบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่ธุรการภาควิชา/สาขาวิชา/บัณฑิตศึกษา หรือ download 
 แบบเสนอโครงการวิจัยได้ที่ http://allied.tu.ac.th

1. ประกาศทุนสนับสนุนงานวิจัยบูรณาการข้ามศาสตร์ ปี 2566 ครั้งที่ 5

2. แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย (research project)

3. เกณฑ์การตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการวิจัย จากเงินกองทุนวิจัยคณะสหเวชศาสตร์

4. แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย

5. แบบขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการวิจัย