เรียน อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

       ด้วยฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของคณาจารย์ในแต่ละภาค/สาขาวิชา เพื่อทราบถึงปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนางานวิจัยในทุกระดับ และทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อจำกัดดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในฝ่ายวิจัยคณะฯ แลนำไปสู่การส่งเสริมการทำวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพื่อให้มีการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

              ในการนี้ ฝ่ายวิจัย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ตอบแบบสอบถามเพื่อส่งเสริมการวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มธ. ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562

ตามลิงค์ที่แนบมานี้ แบบสอบถามเพื่อส่งเสริมการวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มธ. หรือ QR Code