ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อส่งเสริมการวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มธ. เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์”

เรียน อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน        ด้วยฝ่ายวิจัย คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นของคณาจารย์ในแต่ละภาค/สาขาวิชา เพื่อทราบถึงปัญหา/ข้อจำกัดในการพัฒนางานวิจัยในทุกระดับ...