อบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน : การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)”

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคน : การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)” เพื่อให้ อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักกายภาพบำบัด นักศึกษาในคณะทุกสาขา...

Hello world!

Welcome to Faculty of Allied Health Sciences (AHS). This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!