อีเลิร์นนิ่ง (e-Learning)

นักศึกษาสามารถใช้ ระบบอีเลิร์นนิ่ง (e-Learning) โดยใช้ ข้อมูล Username & Password เดียวกับของสำนักทะเบียนและประมวลผล มธ.

หมายเหตุ: กรณีที่ลืมรหัสผ่านให้แจ้งปัญหาที่ระบบ Help Desk : http://helpdesk.tu.ac.th/

Download คู่มือการใช้งานระบบ Moodle V.2.6.7