อาจารย์

อาจารย์ฉัตรนภา นันตื้อ

หัวหน้าภาควิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์เขมิภา แสนกล้า

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์กชกร พันธวงค์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ณัฐชยาภรณ์ โทนะพันธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ขวัญลดา มิตรภักดี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์โสวิชญา หัวคำ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร