วิชาการ

ข้อมูลหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

ตารางเรียนรังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนรังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ตารางเรียนรังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562