Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ภาควิชารังสีเทคนิค

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ห้องเรียนปฏิบัติ

 • ห้องปฏิบัติเอกซเรย์ทั่วไป จำนวน 2 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปี้ จำนวน 1 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 ห้อง
 • ห้องปฏิบัติการการทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง ที่รองรับการเรียนการสอน

– ระบบการจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication System: PACS)

– ระบบวางแผนการรักษา (Treatment planning system: TPS)

– ระบบสแกนฟิล์มและชุดโปรแกรมวิเคราะห์ผลปริมาณรังสีจากฟิล์มวัดรังสี (Gafchromic film)

เครื่องมือพื้นฐานสำหรับวิชาชีพรังสีเทคนิค

 • เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป จำนวน 2 เครื่อง
 • เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ จำนวน 4 เครื่อง
 • ระบบสร้างภาพดิจิตัลชนิด CR: เครื่อง CR reader 1 เครื่องและแผ่นรับภาพชนิด CR จำนวน 3 แผ่น
 • แผ่นรับภาพชนิด DR จำนวน 2 แผ่น
 • เครื่องอัลตราซาวด์และชุดหัวตรวจ จำนวน 4 เครื่อง
 • ชุดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสี: ฉากตะกั่วและชุดตะกั่วป้องกันอันตรายจากรังสี
 • ชุดเครื่องวัดรังสี ยี่ห้อ RaySafe ประกอบด้วย

– R/F sensor

– Mammogram sensor

– CT sensor

– Light sensor

– Survey sensor

 • เครื่องสำรวจรังสี จำนวน 4 เครื่อง
 • เครื่องสำรวจรังสีประจำตัวบุคคล ชนิดอ่านค่าได้ทันที จำนวน 2 เครื่อง
 • ระบบอ่านค่าและวัดปริมาณรังสีด้วยอุปกรณ์วัดรังสีโอเอสแอลชนิดนาโนดอท
 • อุปกรณ์สำหรับการเรียนการควบคุมคุณภาพเครื่องมือทางรังสี

– ชุดควบคุมภาพเครื่องเอกซเรย์

– ชุดควบคุมภาพระบบสร้างภาพดิจิตัล

– ชุดควบคุมภาพเครื่องอัลตราซาวด์

– ชุดควบคุมภาพเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

– หุ่นจำลองวัดปริมาณรังสีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

– ชุดควบคุมภาพเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

 • เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกชนิดใช้คลื่นเสียง (Quantitative ultrasound: QUS)
 • หุ่นจำลอง

– หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์ จำนวน 2 ตัว

– หุ่นจำลองโครงกระดูกมนุษย์แบบลงสี จำนวน 2 ตัว

– หุ่นจำลองภาคตัดขวางของสมอง จำนวน 2 ชุด

– หุ่นจำลองภาคตัดขวางของลำตัว จำนวน 2 ชุด

– หุ่นจำลองสำหรับการถ่ายภาพทางรังสีและการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ตัว

– หุ่นฝึกการตรวจเต้านมแบบครึ่งตัว จำนวน 1 ตัว

– หุ่นจำลองช่องท้องส่วนบนสำหรับเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 ชุด

– หุ่นจำลองทรวงอก (LUNGMAN phantom) จำนวน 1 ตัว

– หุ่นจำลองช่องท้องสำหรับการตรวจอัลตราซาวน์ จำนวน 2 ตัว