ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (สำรองเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (สำรองเพิ่มเติม) ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานวิชาการและวิจัย...

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 [gview...