การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2562

 คลิก ไฟล์ PDF ประกาศรับสมัคร  สมัครเพิ่มเติมได้ที่...

การลงนามความร่วมมือกับ 5 สถาบัน เพื่อพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค

วันที่ 1 กันยายน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

[gview file=”https://allied.tu.ac.th/radiological-technology/wp-content/uploads/sites/10/2017/07/รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา.pdf”]

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (โครงการพิเศษ) คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 นั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ขอเพิ่มเติมรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้...