เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 ได้มีการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารังสีเทคนิค มีความพร้อมในการเข้าสู่บทเรียน และมีเป้าหมายในการเรียนทางวิชาชีพต่อไป

โครงการจะแบ่งเป็นการแนะนำวิชาชีพรังสีเทคนิคในภาพรวมโดยคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค มีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากโรงพยาบาลและบริษัทเอกชน เพื่อแนะนำบทบาทของนักรังสีเทคนิคในการทำงานด้านต่างๆ และการเยี่ยมชมโรงพยาบาล เพื่อศึกษาดูงานในฝ่ายรังสีวิทยา ในส่วนงานด้าน รังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์