โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2561 ได้มีการเปิดโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2560 โดย รองศาสตราจารย์พิชิต ตรีวิทยรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการคือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารังสีเทคนิค...