วันที่ 1 กันยายน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค โดยปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข มีนักรังสีการแพทย์ 1,771 คน ขาดอีก 1,000 คน (ในกรอบขั้นต่ำ) ซึ่งเป็นปัญหาต่อการให้บริการในระบบสุขภาพ