การลงนามความร่วมมือกับ 5 สถาบัน เพื่อพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค

วันที่ 1 กันยายน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการลงนามความร่วมมือกับ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนากำลังคนสายวิชาชีพรังสีเทคนิค...