คณบดีคณะ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

รศ.ดร.กำพล รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์, คณะผู้บริหาร, คณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค เพื่อการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์...