ภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพ คณะสหเวชศาสตร์ กับ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 5 วัน “การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ”

รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 มิถุนายน 59 และ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 59
รุ่นที่ 2 วันที่ 25-27 กรกฎาคม 59 และ วันที่ 8-9 สิงหาคม 59

รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/site/elearningforthammasatustaff/