โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 5 วัน “การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ”

ภาควิชารังสีเทคนิคและเทคโนโลยีการสร้างภาพ คณะสหเวชศาสตร์ กับ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 5 วัน “การเตรียมความพร้อมเป็นผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 มิถุนายน 59 และ วันที่ 4-5 กรกฎาคม...