ภาพกิจกรรม ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR) วันที่ 20 มิถุนายน 2561