ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS วันพุธที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์  จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ GREATS: บทบาทของงานเทคนิคการแพทย์ในการแพทย์เฉพาะเจาะจง (Precision medicine) วันพุธที่ 1  สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์  ชั้น 6 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์