ภาพโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ นศ.เทคนิคการแพทย์

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์ ระหว่างนิสิต – นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ ธรรมศาสตร์-จุฬา ครั้งที่ 12 พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 ณ ห้องบรรยาย 248 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต