ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที 8 มิถุนายน 2561 ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาด และ จัดระเบียบห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที 8 มิถุนายน 2561
ที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารปิยชาติ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต