กิจกรรมนำเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

กิจกรรมนำเสนอสรุปผลการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

“โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนทางวิชาการ สาขาเทคนิกการแพทย์ ระหว่าง Faculty of Pharmacy, University of Santo Tomas, the Republic of the Philippines และคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมคณะสหเวชศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Skills

Posted on

15/02/2019