Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
วันที่ 22 สิงหาคม 2566  ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "มัชฌิมนิเทศ" - ภาควิชากายภาพบำบัด

วันที่ 22 สิงหาคม 2566
ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร "มัชฌิมนิเทศ"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาทุกชั้นปีด้านการวางแผนศึกษา  และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
ตลอด 4 ชั้นปี โดยอาจารย์ประจำชั้นปีแต่ละชั้นปีได้ให้ข้อมูลวางแผนการเรียนแต่ละรายวิชา
การเตรียมตัวสำหรับการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา ดังนี้
กภ.101 มหกายวิภาคศาสตร์ 2 นายจิรกิตติ์  สนิทนวล
กภ.102 สรีรวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสำหรับกายภาพบบำบัด นางสาวธนารีย์  จรัสสุขสวัสดิ์
กภ.202 ประสาทวิทยาศาสตร์เพื่อการฟื้นฟู นางสาวอินอาร์ม จิตรหลัง
กภ.203 สภาวะทางศลัยศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด นางสาวสิราพร ปั้นสังข์
กภ.212 การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวและการยศาสตร์ นางสาวศิรดา  เชื้ออิ่ม
กภ.230 การรักษาด้วยอุณหภูมิ และการรักษาและวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า นางสาวบุญญนุช  อุ่นลุม
กภ.240 กายภาพบำบัดในสภาวะทางระบบกระดูกโครงร่างและกล้ามเนื้อ นางสาวอินอาร์ม จิตรหลัง
กภ.241 กายภาพบำบัดในสภาวะทางทรวงอกและหัวใจ นางสาวบุญญนุช  อุ่นลุม
กภ.321 การรักษาด้วยน้ำ นางสาวอริสา  คิชิ
กภ.343 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานทางกายภาพบำบัด นางสาวลักษณาพร มหาวงศ์
กภ.351 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 2 นายอนุรักษ์  บันลือหาญ
กภ.352 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก 3 นายอนุรักษ์  บันลือหาญ
กภ.360 สัมมนาทางกายภาพบำบัด นางสาวหงส์ฟ้า  สิงห์เถื่อน
กภ.361 การวิจัยทางกายภาพบำบัด 1 นางสาวนฤมล  วรรณวิจิตร