Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 - ภาควิชากายภาพบำบัด

ภาควิชา กายภาพบำบัด

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2566
ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566
โดยมีกิจกรรมชี้แจงการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด โดย รศ.ดร.กภ.นพพล ประโมทยกุล
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ นอกจากนี้คณาจารย์ภาควิชากายภาพบำบัดได้พบปะพูดคุย ทำความรู้จักกับนักศึกษาในที่ปรึกษา
ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการติดตามดูแลการใช้ชีวิตและการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ทุกคน