อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ ดร.สว่าง เพชรวิเศษ

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ

อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง