เจ้าหน้าที่

นางสาวเบญจา นรพงษ์

นางสาวเบญจา นรพงษ์

พนักงานวิทยาศาสตร์

Phone: 02-9869213 ต่อ 7209
e-Mail: n_benja@hotmail.com

นางสาวมัดติกา ฟุ้งกระจาย

นางสาวมัดติกา ฟุ้งกระจาย

พนักงานวิทยาศาสตร์

Phone: 02-9869213 ต่อ 7209
e-Mail: noom206@hotmail.com

นายสมโภชน์ ประจันทร์

นายสมโภชน์ ประจันทร์

พนักงานวิทยาศาสตร์

Phone: 02-9869213 ต่อ 7209
e-Mail: poat20@hotmail.com

นายสมชีพ โกเมน

นายสมชีพ โกเมน

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

Phone: 02-9869213 ต่อ 7209
e-Mail: somcheep_k@hotmail.com

นางสาววาสนา สิรินทร์

นางสาววาสนา สิรินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Phone: 02-9869213 ต่อ 7251
e-Mail: wasanasirin30@hotmail.com

นางกันยารัตน์ อินแผลง

นางกันยารัตน์ อินแผลง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Phone: 02-9869213 ต่อ 7251
e-Mail: kanyarat_in@hotmail.com

นายนิเวศน์ ภาคีสันต์

นายนิเวศน์ ภาคีสันต์

คนงานห้องทดลอง

Phone: 02-9869213 ต่อ 7209
e-Mail: 2519tong@gmail.com

นายนุกุล อินแผลง

นายนุกุล อินแผลง

คนงานห้องทดลอง

Phone: 02-9869213 ต่อ 7251
e-Mail: nukoon2000@gmail.com