โครงการเทคนิคการแพทย์วิจัย

 1. เพื่อให้นักวิจัยนักเทคนิคการแพทย์และผู้ที่สนใจได้รับทราบหลักการและขั้นตอนการวิจัยเช่นการเขียนโครงร่างการวิจัยการวางแผนการตีพิมพ์การใช้สถิติที่ถูกต้องสำหรับการขอการวิจัยมนุษย์และในห้างหุ้นส่วนจำกัดปลอดภัย ทางชีวภาพตามมาตรฐานสากลจะนำไป สู่ความรู้และความสามารถในการเข้าใจในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง : การทำวิจัยรวมทั้งหัวเรื่อง: ผลิตผลรางาน พนักงานวิจัยนักงานตีมีเดียที่คุณคุณคุณวิกิมพ์ที่มีคุณภาพได้อย่างถูกที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณต้องและที่ที่คุณคุณที่คุณคุณที่คุณคุณคุณปรสบความสามารถด้านสำเร็จ
 2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
 3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

  รายละเอียดโครงการบริการวิชาการ-เทคนิคการแพทย์วิจัย.pdf (208 downloads)

  หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม (86 downloads)

ผู้สนใจสามารถเลือกรูปแบบการเข้าร่วมโครงการได้ 2 แบบคือ
1. สมัครทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์โดยมีเป้าหมายคือการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกัน
2. สมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 4 หัวข้อหลักซึ่งจะจัดแยกกันดังนี้
I. การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเพิ่มคุณค่างานวิจัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรม การนำไปใช้ประโยชน์และแหล่งเงินทุน
II. สถิติเบื้องต้นเพื่องานวิจัยทางการแพทย์
III. หลักจริยธรรมในคน:พื้นฐานและหลักการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ(Biosafety level, BSL)
IV. การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์หรือการเขียนรายงานวิจัย
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาต่างๆ
 • หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ที่ปรึกษาโครงการ
 • ผศ.ดร.พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา
 • รองศาสตราจารย์ พันเอก ถวัลย์ ฤกษ์งาม
 • รองศาสตราจารย์ สมชาติ แตรตุลาการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเนตร พิพัฒน์สถิตพงศ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลพักตร์ ศรีไวย์
 • อาจารย์ ดร.สว่าง เพชรวิเศษ
 • อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ฟองสุภา
 • อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ศรีวาณิชรักษ์
 • นาง กันยารัตน์ อินแผลง (คุณภา)

รูปแบบการจัดอบรม

แบบที่ 1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการมี 4 โครงการ

เพื่อให้นักวิจัย นักเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ได้ทราบหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการเขียนโครงร่างการวิจัย การวางแผนทำวิจัย การเขียนตีพิมพ์ การใช้สถิติ การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และความปลอดภัยทางชีวภาพตามมาตรฐานสากล การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานได้อย่างถูกต้องจนประสบความสำเร็จในการทำงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ โดยมีรูปแบบเป็นการบรรยายให้ความรู้และสอนปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มต้นจากการหาข้อมูลทาง website ต่าง ๆ ขั้นตอนการทำวิจัยที่สำคัญ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ เป็นต้น โดยเน้นจัดอบรมทั้ง 4 เรื่องตามลำดับขั้นตอนในการทำงานวิจัยจริง และมีการเว้นช่วงในการทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งรายละเอียดของการอบรมมีดังต่อไปนี้

โครงการที่ 1 “การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเพิ่มคุณค่างานวิจัย การนำไปใช้ประโยชน์ และแหล่งเงินทุน” 4-5 กรกฎาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 2,500 หมดเขต 12 มิถุนายน 2562

กำหนดการ 

ใบสมัคร

 

โครงการที่ 2 “หลักจริยธรรมพื้นฐาน การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยและความปลอดภัยทางชีวภาพ” 31 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 2,500 หมดเขต 1 กรกฎาคม 2562

กำหนดการ  

ใบสมัคร 

 

โครงการที่ 3 “สถิติเบื้องต้นเพื่องานวิจัยทางการแพทย์” 2 สิงหาคม 2562 ค่าลงทะเบียน 1,500 หมดเขต 1 กรกฎาคม 2562

กำหนดการ  

ใบสมัคร

 

โครงการที่ 4 “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ จากไม่รู้สู่ความชำนาญระดับชาติและนานาชาติ” 1 พฤศจิกายน 2562 ค่าลงทะเบียน 1,500 หมดเขต 7 ตุลาคม 2562

กำหนดการ  

ใบสมัคร

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • คะแนน CMTE 9
 • ใบประกาศนียบัตรหัวข้อเรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย” ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงานได้
 • ทำแบบทดสอบเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตรรับรองทางชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการยื่นขอรับการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงานได้
 • มีคลินิกวิจัยที่ให้คำปรึกษาทางด้านการวิจัยและสามารถนำหัวข้อวิจัยมาปรึกษาได้

ส่วนลด

 1. สมัครก่อน 27 พฤษภาคม 2562 มีส่วนลด 10%
 2. ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ มีส่วนลด 10%
 3. สมัครพร้อมกันทั้ง 4 เรื่อง โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกัน เช่นสมัครมาเป็นหมู่คณะ มีส่วนลด 15%

หมายเหตุ ข้อ 1-3 เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง

โปรดส่งใบสมัคร ตรวจสอบวันประกาศผลและชำระค่าลงทะเบียนของท่านตามปฏิทินการจัดการอบรม

ปฏิทินการจัดการอบรม

แบบที่ 2 สมัครทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์โดยมีเป้าหมายคือการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกัน

แบบที่ 2 สมัครทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์โดยมีเป้าหมาย คือ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกัน

 

เพื่อสร้างงานวิจัยร่วมกันระหว่างกับบุคลากรทางการแพทย์และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยเน้นสร้างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานทางเทคนิคการแพทย์ได้จริง รวมทั้งงานวิจัยเชิงนวัตกรรมและงานวิจัยพื้นฐานมีเป้าหมายคือผลงานวิจัยได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

 

ค่าลงทะเบียน  10,000 บาท เมื่อตีพิมพ์สำเร็จจะได้รางวัล 2,000 บาท หมดเขต 31 พฤษภาคม 62 เมื่อหมดเขตแล้วยังสามารถสมัครเข้าร่วมวิจัยกับอาจารย์ภายหลังได้แต่อาจจะไม่ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 เรื่อง(แบบที่ 1)ตามกำหนดการ

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
 • คะแนน CMTE
 • ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 เรื่องดังกล่าวข้างต้น (แบบที่ 1) ฟรี!!
 • สร้างเครือข่ายกับทางคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ค่าให้คำปรึกษาทางด้านการวิจัยฟรี!! เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่จัดโครงการ
 • ใบประกาศนียบัตรหัวข้อเรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย” ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงานได้
 • ทำแบบทดสอบเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตรรับรองทางชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการยื่นขอรับการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงานได้
 • มีคลินิกวิจัยที่ให้คำปรึกษาทางด้านการวิจัยและสามารถนำหัวข้อวิจัยมาปรึกษาได้

เงื่อนไข

 • กำหนดให้สัดส่วนผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้ร่วมวิจัยอย่างน้อย 10%
 • ผู้สมัครต้องมีงบประมาณในการทำวิจัยตลอดโครงการวิจัย เช่น ค่าน้ำยา และค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
 • หัวข้อวิจัยจะถูกประเมินจากคณะกรรมการคัดเลือกว่าสามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถดำเนินการวิจัยได้จนสำเร็จ
 • สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในช่วงเวลาที่กำหนดตามปฎิทิน หรือก่อนประกาศผลการคัดเลือก

ปฏิทินการจัดการอบรม  

ใบสมัคร 

ทุน “เทคนิคการแพทย์วิจัย สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ทุนให้คำปรึกษางานวิจัยตลอดจนตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และทุนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบที่ 2 โดยมีเป้าหมาย คือ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติร่วมกัน จำนวน 2 ทุน ทุนละ  10,000 บาท 

หมดเขต 31 พฤษภาคม 62 หรือสามารถสมัครเข้าร่วมวิจัยกับอาจารย์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 เรื่อง

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

 • มีผลงานวิจัยตีพิมพ์
 • ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 เรื่องดังกล่าวข้างต้น (แบบที่ 1) ฟรี!!
 • สร้างเครือข่ายกับทางคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ค่าให้คำปรึกษาทางด้านการวิจัยฟรีเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่จัดโครงการ
 • คะแนน CMTE
 • ใบประกาศนียบัตรหัวข้อเรื่อง “หลักจริยธรรมพื้นฐาน การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย” ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของหน่วยงานได้
 • ทำแบบทดสอบเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตรรับรองทางชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการยื่นขอรับการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงานได้
 • มีคลินิกวิจัยที่ให้คำปรึกษาทางด้านการวิจัยและสามารถนำหัวข้อวิจัยมาปรึกษาได้

 

เงื่อนไข

 • กำหนดให้สัดส่วนผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้ร่วมวิจัยอย่างน้อย 10%
 • ผู้สมัครต้องมีงบประมาณในการทำวิจัยตลอดโครงการวิจัย เช่น ค่าน้ำยา และค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น
 • หัวข้อวิจัยจะถูกประเมินจากคณะกรรมการคัดเลือกว่าสามารถปฏิบัติได้จริงและสามารถดำเนินการวิจัยได้จนสำเร็จ
 • สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2562 หรือก่อนประกาศผลการคัดเลือก

 

ปฏิทินการจัดการอบรม  

ใบสมัคร 

ประกาศ

ติดตามข่าวสาร

Line ID

 

เครื่องมือและเทคโนโลยีของภาควิชาและคณะ

แนะนำวิทยากร

ผลงานของเรา

บทความวิจัย