ประวัติความเป็นมา

การพัฒนาของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เริ่มจากในช่วงปี พ.ศ. 2529-2530 ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์ ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการก่อตั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นฐานรองรับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้ช่วยประสานงานเพื่อขอให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ มาเป็นประธานในการยกร่างหลักสูตรสาขาเทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาเทคนิคการแพทย์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ เป็นประธาน และศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์ เป็นรองประธาน เมื่อหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้ผ่านการเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้กำหนดให้มีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2539 โดยได้มีการยืมตัว ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์ ซึ่งขณะนั้นทำงานสังกัดอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นผู้บริหารคณะ ซึ่งอาจารย์ก็ได้ดำเนินการบริหารงานจนสำเร็จไปได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2545

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มีการบริหารงานโดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารสูงสุดโดยมีวาระ 3 ปี ซึ่งในสมัยแรกหัวหน้าภาควิชาฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์ หลังจากนั้นได้มีกระบวนการสรรหาใหม่เมื่อครบวาระทุก 3 ปี ปัจจุบันมี รองศาสตราจารย์ฐิติมนรัตน์ ดวงจันทร์ดา เป็นหัวหน้าภาควิชาฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรี อิศรางกูร ณ อยุธยา และอาจารย์ ดร. จรีภรณ์ เอกวัฒน์ชัย เป็นรองหัวหน้าภาควิชาฯ

จุดเด่นของภาควิชา

ภาควิชาฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

โอกาสในการประกอบอาชีพ

หลังจากนักศึกษาได้ศึกษาจนจบหลักสูตรของภาควิชาแล้ว ต้องเข้าสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสประกอบอาชีพได้หลายด้าน เช่น ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ศูนย์ตรวจวินิจฉัยโรคทั้งภาครัฐและเอกชน ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพของรัฐและเอกชน ห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

ปรัชญา ปณิธาน

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จะยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความพร้อมไปรับใช้สังคม โดยให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาชาติ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

Philosophy and Determination

The Department of Medical Technology have taken the university’s approach to produce high-quality graduates (highly qualified professionals) and ready to serve society. The department provides equal opportunities for all to study, promotes excellence in skills and competencies on the national level and graduates individuals with high ethical standards and professional attitudes.

ค่านิยมองค์กร

M – Merit มีคุณธรรม จริยธรรม

E – Excellence มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศในผลงาน

D – Determination มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

T – Teamwork ทำงานเป็นทีม

E – Energetic มีพลังขับเคลื่อน

C – Creativity มีความคิดสร้างสรรค์

 

พันธกิจ

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จะยึดแนวทางของคณะสหเวชศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความพร้อมไปรับใช้สังคม โดยให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาชาติ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

Mission

The Department of Medical Technology will hold the university’s approach to produce highly qualified professionals and provides community service to the region and the world. The department provides equal opportunities for all to study, promotes excellence in skills and competencies on the national level and graduates individuals with high ethical standards and professional attitudes.

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ได้มาตรฐานในภูมิภาคเอเชีย

Vision

To be a leader in high-quality educational institute in Asia.