Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/plugins/download-monitor/src/DLM.php on line 212
ประวัติภาควิชา - ภาควิชาเทคนิคการแพทย์

ประวัติความเป็นมา

การพัฒนาของภาควิชาเทคนิคการแพทย์ เริ่มจากในช่วงปี พ.ศ. 2529-2530 ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์ ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการก่อตั้งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อเป็นฐานรองรับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ และคณะอื่นๆ ในกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้ช่วยประสานงานเพื่อขอให้ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ มาเป็นประธานในการยกร่างหลักสูตรสาขาเทคนิคการแพทย์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาเทคนิคการแพทย์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ เป็นประธาน และศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์ เป็นรองประธาน เมื่อหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ได้ผ่านการเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้กำหนดให้มีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2539 โดยได้มีการยืมตัว ศาสตราจารย์ ดร. วิฑูรย์ ไวยนันท์ ซึ่งขณะนั้นทำงานสังกัดอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นผู้บริหารคณะ ซึ่งอาจารย์ก็ได้ดำเนินการบริหารงานจนสำเร็จไปได้เป็นอย่างดีตั้งแต่ปี พ.ศ.2538-2545

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มีการบริหารงานโดยมีหัวหน้าภาควิชาเป็นผู้บริหารสูงสุดโดยมีวาระ 3 ปี ซึ่งในสมัยแรกหัวหน้าภาควิชาฯ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา โควะวินทวีวัฒน์ หลังจากนั้นได้มีกระบวนการสรรหาใหม่เมื่อครบวาระทุก 3 ปี ปัจจุบันมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก ภู่ทอง เป็นหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมน นิยมเดชา เป็นรองหัวหน้าภาควิชารองหัวหน้าภาควิชา ฝ่าย บริหารมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการและวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หิรัญญา ศรีธาตุ เป็นรองรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายสื่อสารองค์กร และวิเทศสัมพันธ์

จุดเด่นของภาควิชา

ภาควิชาฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง กล้าแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม

โอกาสในการประกอบอาชีพ

หลังจากนักศึกษาได้ศึกษาจนจบหลักสูตรของภาควิชาแล้ว ต้องเข้าสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะทำให้มีโอกาสประกอบอาชีพได้หลายด้าน เช่น ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ศูนย์ตรวจวินิจฉัยโรคทั้งภาครัฐและเอกชน ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพของรัฐและเอกชน ห้องปฏิบัติการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ และตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

ปรัชญา ปณิธาน

ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จะยึดแนวทางของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความพร้อมไปรับใช้สังคม โดยให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทัดเทียมนานาชาติ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีเจตคติที่ดีในการประกอบอาชีพ

Philosophy and Determination

The Department of Medical Technology have taken the university’s approach to produce high-quality graduates (highly qualified professionals) and ready to serve society. The department provides equal opportunities for all to study, promotes excellence in skills and competencies on the national level and graduates individuals with high ethical standards and professional attitudes.

ค่านิยมองค์กร

M – Merit มีคุณธรรม จริยธรรม

E – Excellence มุ่งผลสัมฤทธิ์และความเป็นเลิศในผลงาน

D – Determination มีความมุ่งมั่นตั้งใจ

T – Teamwork ทำงานเป็นทีม

E – Energetic มีพลังขับเคลื่อน

C – Creativity มีความคิดสร้างสรรค์

 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม บูรณาการสหศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการวิชาการและวิชาชีพสหศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและวิจัยสู่สังคม
  4. สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ วิจัย การฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก
  5. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดี

Mission

  1. Produce graduates with qualifications according to professional standards, internationally recognized with the identity of Thammasat University.
  2. Research to create knowledge and innovation, interdisciplinary integration of international health sciences for professional development and beneficial to society.
  3. Promote and develop interdisciplinary academic and professional services to transfer academic knowledge and research to society.
  4. Build academic networks, research, and training with external agencies.
  5. Promote morality, ethics and good culture.

วิสัยทัศน์

สถาบันเทคนิคการแพทย์บูรณาการสหศาสตร์เป็นเลิศในระดับสากล

Vision

To be an interdisciplinary integrative medical technology institute of international excellence.