บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ บัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์

วิก บานไม่รู้โรย

วิก บานไม่รู้โรย

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

 

นันทวัฒน์ โฆษา

นันทวัฒน์ โฆษา

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

 

บุปผา อาชะนะจันทร์

บุปผา อาชะนะจันทร์

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

 

เบ็ญจวรรณ โพธิ์สุวรรณ

เบ็ญจวรรณ โพธิ์สุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

บุปผาชาติ โพธิ์สุวรรณ์

บุปผาชาติ โพธิ์สุวรรณ์

คนงานห้องทดลอง