Select Page

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรที่เปิดสอน

จุดเด่น

 

  1. เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามที่ สกอ. และสภาวิชาชีพกายภาพบำบัดกำหนด มีการบูรณาการความรู้ผสมผสานระหว่างการบริการวิชาการและการวิจัย เช่น การลงฝึกปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของชุมชนให้ตรงกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
  2. ส่งเสริมการทำวิจัยโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำวิจัยขั้นสูง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบำบัด
  3. อาจารย์ผู้สอนมีโครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน ทั้งจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  4. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัย ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 001
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 002
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 003
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 004
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 005

ติดต่อ

ภาควิชากายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารปิยชาติ ชั้น 9 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2986-9213 ต่อ 7208, 7237
0-2986-9055
email: Postgrad.P@allied.tu.ac.th