Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด - บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด

หลักสูตรที่เปิดสอน

จุดเด่น

 

  1. เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามที่ สกอ. และสภาวิชาชีพกายภาพบำบัดกำหนด มีการบูรณาการความรู้ผสมผสานระหว่างการบริการวิชาการและการวิจัย เช่น การลงฝึกปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของชุมชนให้ตรงกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
  2. ส่งเสริมการทำวิจัยโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำวิจัยขั้นสูง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบำบัด
  3. อาจารย์ผู้สอนมีโครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน ทั้งจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  4. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัย ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโรงพยาบาล

สาขาวิชา กายภาพบำบัด วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ❤️หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566❤️ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์...

 สาขาวิชา กายภาพบำบัด ภาควิชากายภาพบำบัด เปิดรับสมัคร “ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษากายภาพบำบัด ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 ตั้งแต่วันที่ 1-18 สิงหาคม 2566 ประกาศผลวันที่ 31 สิงหาคม 2566 - ระดับปริญญาตรี จำนวน 8 ทุน ทุนละ 7,500 บาท -...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2565 หลักสูตรฯ

สาขาวิชา กายภาพบำบัด วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจำปี 2565 หลักสูตรฯ ขอขอบพระคุณกรรมการทุกท่านที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหลักสูตร...

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิยา บุญถนอม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัด ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2566

 สาขาวิชา กายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนันทิยา บุญถนอม นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชากายภาพบำบัด ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 29 มิถุนายน 2566 ‍ เรื่อง...

 สาขาวิชา กายภาพบำบัด นางสาวชนากานต์ จิตจำนงชัย และนางสาวณัฐสินี เสริมสินสายทอง นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ ‍ ชื่อผลงานอุปกรณ์ออกกำลังกายเสมือนจริง (VRX Exercise) ผ่าน 100 ทีมสุดท้าย จากรายได้เงินรางวัลจำนวน 25,000 บาท...

สาขาวิชา กายภาพบำบัด บุคคลากรและนักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 2023 The 9th Joint Symposium of Thammasat University, Catholic University of Korea, and National Defense Medical Center: “Multi-Culture Collaboration for Precision Health” ที่ National...

ดาวน์โหลด

ติดต่อ

ภาควิชากายภาพบำบัด

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารปิยชาติ ชั้น 9 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2986-9213 ต่อ 7208, 7237
0-2986-9055
email: Postgrad.P@allied.tu.ac.th