Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/allied.tu.ac.th/httpdocs/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 2200
หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต - บัณฑิตศึกษา

หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอน

จุดเด่น

  1. เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานตามที่ สกอ. กำหนด มีการบูรณาการความรู้ผสมผสานระหว่างการบริการวิชาการและการวิจัย เช่น การลงฝึกปฏิบัติงานในชุมชน เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพของชุมชนให้ตรงกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
  2. ส่งเสริมการทำวิจัยโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำวิจัยขั้นสูง ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องเทคนิคการแพทย์
  3. อาจารย์ผู้สอนมีโครงการวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน ทั้งจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.), สำนักงาน กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  4. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและงานวิจัย ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และโรงพยาบาล

ติดต่อ

บัณฑิตศึกษา

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
อาคารปิยชาติ ชั้น 9 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
0-2986-9213-9 ต่อ 7231