คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยท่านคณบดี รศ.ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องบรรยาย 614 ชั้น 6 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
บัณฑิตจิตอาสา

บัณฑิตจิตอาสา

โครงการบัณฑิตจิตอาสา เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 15 มิถุนายน...
การนำเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14

การนำเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14

งานบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 525 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ที่ได้รับผลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)...
บัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ  นางสาวณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ์

บัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ์

บัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐณิชา ศุภกรชูวงศ์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตได้รับรางวัล The Excellent Poster Presentation Award (Clinical Research)ในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชวิทยา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 “Herbal...
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 มีนาคม 2562

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 17 มีนาคม 2562

...