โครงการบัณฑิตจิตอาสา เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 15 มิถุนายน 2562