งานบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14

วันที่ 8 มิถุนายน 2562

ณ ห้อง 525 ชั้น 2 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต